پیدا

خدای همه

درخواست حذف اطلاعات

شما مقدس ها خیال می کنید چون روزی هفده بار می گویید: سمع الله لمن حمده، خدا فقط صدای شما را می شنود. خدا لوطی تر از آن است که فقط صدای امثال تو را بشنود. سمع الله لمن کفره هم درست است... بیوتن - رضا خانی