پیدا

مقدرات

درخواست حذف اطلاعات

شب نیمه ی ماه مبارک من توی شهرک استون کنار تو چه می کنم؟! چهار شب دیگر شب قدر است! مقدرات من چه گونه رقم خورد که رقم شان با رقم سمت چپ ای ریا کد* این جا یکی شد؟! * area code بیوتن - رضا خانی