پیدا

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

درخواست حذف اطلاعات

گفت با هفت بار ذکر شریفه ی یا ارحم الراحمین، یک لبیک در جواب می گوید، اما ذکر یا اله العاصین تمام نشده صدا می زند لبیک ای بنده ی من... بیا در صف گناه کاران بایستیم... بیوتن - رضا خانی