پیدا

گرفتاری مال عشق است، مال رفاقت است... فرمود اَلبَلاءُ لِلوَلاء...

درخواست حذف اطلاعات

باز وقتی ببازد، خودش را هم نمی شناسد، نشناختن برنده که سهل است! بیوتن - رضا خانی