پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

یک عمر هیچ حسی نداشته ای، سعی کرده ای که حسی نداشته باشی، یعنی می خواسته ای بشوی سنگ... همین سیلورمن ها، آرزوشان این بود که تبدیل شوند به یک مجسمه ی ف ی... این جوری ج شان هم کم تر می شد و به قول خشی لازم نبود کرایه ی رفت و برگشت بدهند! خدا حال داد به شان و رساندشان به غایت وجودی شان! دعا کنید شما را هم برساند به غایت وجودی تان... هیچ در ان.وای.* آمین نمی گوید. * n.y. (new york) بیوتن - رضا خانی