پیدا

وداع هرگز آمیخته به شرم نیست

درخواست حذف اطلاعات

نخستین وداع ح اندوه آوری دارد، اما بازگشتن و دوباره وداع فرصتی برای خنده و تمس به دیگران می دهد.
میدل مارچ - جورج الیوت