پیدا

چه حرف های غم انگیزی!

درخواست حذف اطلاعات

به نظرم بشود بدون خوشبختی و امید هم زندگی کرد.
...
البته می شود مثل ی که بهشت را در خواب دیده است به زندگی ادامه داد.
میدل مارچ - جورج الیوت