پیدا

پیروزی عشق نصیب تو باد

درخواست حذف اطلاعات

سرشت هایی هستند که عشق شان گویی ما را غسل تعمید می دهد و متبرک می سازد؛ ایمان صادقانه شان به ما همواره به پاکی و درستکاری تشویق مان می کند؛ و گناهمان به آن بدترین نوعِ توهین به مقدسات بدل می گردد که محراب نادیدنی ایمان و اعتماد را به زیر می کشد. «اگر تو خوب نباشی، هیچ خوب نیست»_ این واژه ها به مسئولیت مفهومی یرف می بخشند، و پشیمانی را سخت دردناک و گزنده می سازند. میدل مارچ - جورج الیوت