پیدا

قدرت برتر

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که ن یکدیگر را دوست دارند، مردان می آموزند نفرتشان را از یکدیگر پنهان نگاه دارند.
میدل مارچ - جورج الیوت